Izvješće s osnivačke skupštine Foruma civilnog društva Podunavlja (DCSF) | Print |

U dvorcu Esterhazy u Eisenstadtu, Austrija, održana je 30. lipnja do 1. srpnja 2011. osnivačka skupština novoosnovane europske mreže – Foruma civilnog društva Podunavlja, skraćeno DCSF (Danube Civil Society Forum) kao partnerskog tijela u okviru nedavno aktivirane Dunavske strategije EU (EU SDR).

Skupštini Foruma nazočilo je preko 80 europskih udruga kao aktivnih članova iz 14 zemalja Dunavskog sliva – od Njemačke na zapadu do Ukrajine na istoku područja, uz 'promatrače' iz raznih drugih (vladinih, privatnih i drugih) europskih institucija.

Prilikom Skupštine izabrana su upravna tijela udruge, a u dvodnevnom radu osnovane su i započele radom 4 Radne grupe – koje se svojim aktivnostima također nastavljaju na Program aktivnosti Dunavske strategije, obzirom da je cilj je Foruma međusobno povezivanje i razmjena ideja, projekata i aktivnosti koje mogu utjecati na europske politike prema EU Strategiji u zemljama Dunavskog sliva.

Izabrani predsjednik Foruma g. Stefan Luetgenau iz Austrije ujedno je predstavnik Fondacije Foster Europe koja je podupirala ovu inicijativu; podpredsjednica Danijela Stojković Jovanović iz Srbije predstavnica je novosadske udruge World and Danube, a blagajnik je Igor Studenikov iz Ukraine,  Centar za regionalne studije.

U Upravni odbor izabrani su također slijedeći predstavnici Radnih grupa Foruma:
WG1 (Povezivanje Dunavske regije): Tihana Stepinac Fabijanić - ECOVAST, Hrvatska
WG2 (Zaštita okoliša Dunavske regije): Irene Lucius, WWF, Austrija
WG3 (Razvoj Dunavske regije): Carmen Stadelhofer, ZAWiW, Njemačka
WG4  (Jačanje i zaštita Dunavske regije): predstavnik će biti izabran u što skorijem roku; aktualno vodi Predsjednik.

Predstavnici radnih tijela Foruma djeluju isključivo prema volonterskim principima; odmah nakon održane Skupštine održan je prvi sastanak Upravnog odbora te je dogovorena osnovna komunikacija; e-adresa Foruma www.danubestrategy.eu biti će unaprijeđena kako bi poslužila kao odgovarajuća komunikacija svih članova i Radnih grupa posebno, a u skorijem roku predviđeni su direktni susreti i rad u grupama u cilju međusobne razmjene informacija i aktivnosti kroz projekte i sl. Tehnička pomoć pruža se i nadalje kroz adresu Foster Europe Fondacije u Eisenstadtu, Austrija, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Ova mreža nevladinih i neprofitnih udruga ima status pri Vijeću Europe, te su rezultati rada Foruma u stalnom kontaktu s tijelima EU – Europske komisije, Europskog parlamenta, nacionalnim koordinatorima, Vijećem Dunavskih Gradova i Regija (CoDCR) i dr. , kao i direktnom suodnosu s EU SDR.

DCSF će nastojati pružati aktulne informacije o svom radu kao i o aktivnostima u okviru EUSDR svim svojim članovima, te očekuje njihovu aktivnu suradnju kao i priključenje novih lokalnih i regionalnih organizacija u ovaj projekt.

 

Pripremila:
Tihana Stepinac Fabijanić
DCSF, Koordinatorica Radne grupe
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Sunday, 04 September 2011 22:29