Treći međunarodni kongres ruralnog turizma - Osijek 2012.

 

Treći međunarodni kongres ruralnog turizma održati će se u Osijeku od 23. do 26. svibnja 2012. godine u organizaciji Kluba članova "Selo", tvrtke Hrvatski farmer d.d. te cijelog niza suorganizatora, među kojima je i Hrvatska sekcija ECOVAST-a. Naziv ovogodišnjeg kongresa je "Ruralni turizam kao pokretač održivog razvoja".

NAZIV KONGRESA: Međunarodni kongres o ruralnom turizmu
SLOGAN (MOTO) KONGRESA: „Ruralni turizam kao pokretač održivog razvoja“

MJESTO ODRŽAVANJA: Osijek, Hrvatska
TERMIN ODRŽAVANJA KONGRESA:  23.-26. svibnja, 2012. god.

ORGANIZATORI:
- Klub članova „Selo“
- Hrvatski farmer d.d.


TEMATSKE CJELINE:

1) Baština i tradicija u turizmu
- Tradicijsko graditeljstvo
- Transformacija prostora i prenamjena objekata
- Obnova baštine
- Materijalna i nematerijalna baština
- Hrana
- Zaštita i ekonomska valorizacija autohtonih biljnih i životinjskih vrsta
- Primjeri dobre prakse

2) Turizam uz vode i rijeke i na rijekama i vodama

3) Kreiranje i distribucija proizvoda ruralnog turizma
- Novi oblici turizma u ruralnom prostoru
- Projekt „Upoznaj Hrvatsku“
- Turističke agencije
- Edukacija
- Marketing
- Promocija
- Tržište proizvoda ruralnog turizma
- Brendiranje
- Klasteri i umrežavanje
- Destinacijski management
- Poduzetnički projekti
- Objedinjavanje ruralno-turističkog proizvoda
- Tržište
- Primjeri dobre prakse

4) Regionalni razvoj, financiranje i međunarodna suradnja
- Primjena ruralnih politika
- Financiranje iz EU i drugih fondova
- Regionalna i prekogranična suradnja
- Koncepcija regionalnog povezivanja
- Ekologija, zaštita okoliša i prirode
- Infrastruktura
- Primjeri dobre prakse

5) Posebni oblici ruralnog turizma
- Turizam na seljačkim gospodarstvima
- Konjički turizam
- Lovni turizam
- Ribolovni turizam
- Odmorišni turizam
- Sportsko-rekreacijski turizam
- Zdravstveni turizam
- Kulturni turizam
- Gastronomski turizam
- Eno-gastronomski turizam
- Eko turizam
- Avanturistički turizam
- Edukacijski turizam
- Vjerski turizam
- Turizam zaštićenih dijelova prirode
- Nostalgični
- Zavičajni
- Turističke ceste, putovi i staze
- Turizam posebnih interesa
- Ostali posebni oblici ruralnog turizma
- Primjeri dobre prakse


Svim autorima čije su teme prihvaćene objaviti će se sažeci u Knjizi sažetaka.
Radovi autora koji plate kotizaciju i koji ih dostave na vrijeme sukladno uputama bit će objavljeni u Zborniku radova


ROKOVI:
15.03.2012. – dostava teme i strukturiranog apstrakta na hrvatskom i engleskom jeziku
10.04.2012. – slanje obavijesti o prihvaćanju teme s uputama za održavanje prezentacija
10.05.2012. – dostava PowerPoint prezentacija
01.07.2012. – dostava članaka/radova prema Uputama za autore
listopad 2012. – Predstavljanje Zbornika

 

Preuzimanje:
Obrazac za prijavu izlaganja
Upute za autore

Više informacija uskoro na stranicama www.kongres-seoskog-turizma.org

 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija