ECOVAST i Forum civilnog društva Podunavlja (DCSF) PDF  | Print |  E-mail

Forum civilnog društva Podunavlja  (Danube Civil Socity Forum - DCSF), kao mreža nevladinih organizacija na prostoru dunavskog sliva trenutno je u fazi osnivanja (predviđena osnivačka skupština je početkom srpnja 2011.), usmjeren je davanju podrške udrugama civilnog društva u 12 zemalja dunavskog sliva.  Forum nastoji djelovati na promoviranju i podupiranju uključivanja i međusobnog umrežavanja udruga civilnog društva u okviru Strategije Europske zajednice za Dunavsku regiju. Njegove glavne značajke – poštivanje demokracije i ljudskih prava, vladavina zakona, dobro upravljanje, principi tržišnog gospodarstva, principi etničke i spolne jednakosti, kao i princip regionalne ravnoteže, biti će glavne okosnice djelovanja Foruma.

U svrhu rada na osnivanju Foruma, pri čemu je aktivnu ulogu imao također ECOVAST među ostalim udrugama u regiji, održana su do sada tri međunarodna sastanka udruga pokretača DCSFa – sredinom 2010. g. u Eisenstadtu u Austriji, krajem listopada iste godine u Sremskoj Kamenici u Vojvodini, Srbija, te ponovno početkom 2011. g. u Eisenstadtu, Austrija. Predviđen je još jedan pripremni sastanak početkom lipnja u Beogradu, prilikom generalnog skupa na vrhu u povodu usvajanja Akcijskog plana Europske komisije za Dunavsku strategiju na političkom i gospodarskom nivou, a uoči samog osnivanja Foruma civilnog društva Podunavske regije 1. srpnja 2011. u Eisenstadtu, Austrija.

Na dosadašnjim sastancima radilo se na pripremi dokumenata za osnivačku skupštinu (Statut mreže udruga i drugi materijali) te na sličnim tehničkim poslovima, kao i na promišljanju sadržaja budućeg rada Foruma vezano uz Dunavsku strategiju EZ. Tako su prilikom trećeg sastanka Foruma u osnivanju okupljene udruge formirale četiri Radne grupe podijeljene prema smjernicama Dunavske strategije slijedeći 4 stupa Akcijskog plana:

1. Povezivanje Dunavske regije (uključivo mobilnost, transport, energija, kultura, turizam, društvo),
2. Zaštita okoliša u Podunavlju (kvaliteta vode, rizici u okolišu, biodiverzitet, krajolici, kvaliteta zraka/zemlje),
3. Izgradnja prosperiteta u Podunavlju (uključivo edukacija, informacijske tehnologije, kompetitivnost poduzetništva),
4. Jačanje Dunavske regije (osnaživanje institucionalnog kapaciteta i kooperacije, civilnog društva, unapređenje sigurnosti te borba protiv organiziranog kriminala).

U okviru Foruma za voditeljicu Radne grupe 1 u fazi osnivanja na posljednjem sastanku predložena je Tihana Stepinac Fabijanić, predstavnica međunarodnog ECOVAST-a, odnosno njegovih 6 nacionalnih Sekcija s područja Podunavlja uključujući Hrvatsku sekciju.

Za ECOVAST je važno također spomenuti da, poput drugih međunarodnih mreža i asocijacija Dunavske regije, može sudjelovati u okviru Foruma kao član-promatrač a ne kao redovni član (to mogu biti samo nacionalne i regionalne nevladine udruge te akademske nezavisne institucije), pa tako neće imati pravo glasovanja prilikom Skupštine (dok nacionalne Sekcije ECOVASTa to mogu ako se učlane). Da bi bila prihvaćena u okviru Foruma kao redovni član, svaka pojedina organizacija mora pokazati da može organizirati i podupirati temeljne aktivnosti Mreže te da je voljna uključiti se u opće regionalne dimenzije Dunavske strategije.

Redovni članovi i promatrači biti će predstavljeni na Generalnoj skupštini sa po jednom osobom za svaku pojedinu organizaciju (do sada je bilo preko 150 zainteresiranih udruga). Radna i odgovorna tijela DCSFa su Generalna skupština (Forum), Izvršni odbor i sekretarijat. Izvršni odbor sačinjavaju, osim predsjednika i tajnika, voditelji Radnih grupa.  Očekuje se da će pripremljeni Statut doći na snagu po izglasavanju na Generalnoj skupštini u srpnju 2011. g.


Izvor: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/images/danube_topog.png

Pripremila:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Podpredsjednica ECOVAST International-a

Last Updated on Sunday, 04 September 2011 20:23
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija