Upravni odbor i druga tijela udruge PDF  | Print |  E-mail

Prema Statutu Udruge tijela Udruge su Skupština i Upravni odbor.
Udrugu zastupa predsjednik/predsjednica upravnog odbora.

Na izbornoj skupštini održanoj 18. prosinca 2020. Skupština Hrvatske sekcije ECOVAST-a izabrala je sljedeća upravna tijela udruge:

UPRAVNI ODBOR

1. Nikša Božić, predsjednik

2. dr.sc. Aleksandar Lukić, dopredsjednik

3. dr.sc. Klementina Batina

4. dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić

5. mr.sc. Valerija Kelemen Pepeonik

6. dr.sc. Jasenka Kranjčević

7. dr.sc. Sanja Lončar

Tajnik
Marijana Zlodre

 


KRATKE BIOGRAFIJE:

Nikša Božić je ovlašteni arhitekt-urbanist, zaposlen u projektnom uredu APE d.o.o. u Zagrebu gdje je voditelj izrade prostornih i urbanističkih planova te izvješća i studija iz područja prostornog planiranja i prostornog razvoja. Područje njegovog stručnog interesa je prostorno planiranje u ruralnim sredinama i malim gradovima te prostorno planiranje za zaštićene povijesne cjeline. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko stručnih i znanstvenih skupova te je urednik nekoliko zbornika radova i drugih publikacija. Kao predstavnik ECOVAST International član je upravnog odbora međunarodne mreže PREPARE (Partnership for Rural Europe). Predsjednik je Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata.

Klementina Batina, dipl. povjesničarka umjetnosti, muzeologinja i komparatistica književnosti. Akademski stupanj doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti stekla je 2015. godine. Zaposlena je kao stručna savjetnica u Odsjeku za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sudjeluje u radu i aktivnostima Hrvatskog etnološkog društva. Kao predsjednica udruge Ekomuzej Bistra potiče baštinski aktivizam u lokalnoj zajednici te kroz različite projekte, programe i partnerstva radi na zaštiti, očuvanju, istraživanju i komunikaciji kulturne i prirodne baštine bistranskog kraja.

Biserka Dumbović Bilušić, doktorica tehničkih znanosti, ovlaštena arhitektica urbanistica, pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci Ministarstva kulture i medija. Kao vanjska suradnica sudjeluje u nastavi i u znanstveno istraživačkim projektima Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U stručnom je radu kao arhitektica konzervatorica postigla vidljive rezultate na uspostavi metodologije primijenjene na izradi konzervatorskih studija i podloga za prostorne i urbanističke planove te za projekte obnove povijesnih građevina. Objavila je stotinjak znanstvenih i stručnih radova. Autorica je knjige "Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske" (2015.) te koautorica i urednica niza drugih knjiga i publikacija. Bila je predsjednica Hrvatske sekcije ECOVASTA-a od 2008. do 2012. godine.

Valerija Kelemen Pepeonik diplomirana je inženjerka geografije, magistar prirodnih znanosti iz područja geografije. Tijekom dugogodišnje karijere bavila se poslovima prostornog i regionalnog planiranja, zaštite okoliša, biološke i krajobrazne raznolikosti, ... Aktivno sudjelovala na nizu konferencija, osobito europskih konferencija održivih gradova, te u pripremi i provođenju nekoliko EU i drugih međunarodnih projekata. Posljednjih 25 godina bila zaposlena u gradskoj upravi Grada Zagreba. Članica ECOVASTA od osnutka Hrvatske sekcije.

Jasenka Kranjčević doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena u Institutu za turizam u Zagrebu. Honorarni je nastavnik na Zdravstvenom Veleučilištu i Veleučilištu Vern. Bavi se istraživanjem o prostornoj distribuciji turizma, ruralnim prostorima i povijesti turističke izgradnje. Autorica je knjige "Zanemarena baština: prostorne strukture sela u Hrvatskoj" (2018.) koja se bavi temom planiranja u ruralnim prostorima Hrvatske.

Sanja Lončar je docentica na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju). Školovala se na Sveučilištu u Zagrebu (povijest umjetnosti, etnologija i kulturna antropologija) i na Sveučilištu Oxford Brookes u Oxfordu, Engleska (International Architectural Regeneration and Development) te usavršavala na ljetnim školama, seminarima i studijskim boravcima (RH, Njemačka, Poljska, Engleska, Bugarska i dr.). Surađivala je na desetak znanstvenih i stručnih projekata te objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova. Aktivno surađuje s lokalnim zajednicama, udrugama, srednjim školama, javnom upravom te regionalnim i lokalnim samoupravama na različitim obrazovnim i kulturnim projektima. Područje njenog znanstvenog i stručnog interesa su interdisciplinarna istraživanja izgrađenog i prirodnog okoliša, zaštita i očuvanje kulturne baštine te regeneracija i održivost u urbanom i ruralnom kontekstu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegije iz područja antropologije mjesta i prostora, ruralnog graditeljstva i stanovanja, zaštite i očuvanja baštine, te etnografije jugoistočne Europe.

Aleksandar Lukić je izvanredni profesor na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, na kojem predaje kolegije Ruralna geografija, Restrukturiranje i razvoj ruralnih područja, Baština i turizam u ruralnim područjima te Osnove regionalnog i prostornog planiranja. Autor je znanstvene monografije o tipologiji ruralnih područja Hrvatske te 25 znanstvenih radova. Član je uredništva više domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa te član upravnog odbora Komisije za održivi razvoj ruralnih područja Međunarodne geografske unije.

 

Marijana Zlodre je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u projektnom uredu APE d.o.o. gdje radi na izradi prostornih i urbanističkih planova, kao i studija, analiza i izvješća iz područja prostornog uređenja. Sudjeluje u izradi projekata usmjerenih na razvoj ruralnih područja i očuvanje kulturne baštine te posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Članica je Hrvatske komore arhitekata, upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Last Updated on Tuesday, 19 January 2021 18:21
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija