Mošćenički zbornik broj 6

MOŠĆENIČKI ZBORNIK
God. 6., br. 6, 2009.


Nakladnik:
Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
U suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove)

ISSN 1334-6563

Cijena: 150 kuna
Narudžbe e-mailom na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 



U Mošćeničkom zborniku broj 6 objavljeni su cjeloviti radovi druge međunarodne znanstveno-stručne konferencije: Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihova okruženja u Primorsko goranskoj županiji. Radovi predstavljaju rezultat dvodnevnog rada konferencije i autorskih ostvarenja znanstvenika i stručnjaka koji su sudjelovali u njenom radu.

Organizatori konferencije bili su Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europsko vijeće za sela i male gradove) i Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga čiji je višegodišnji projekt Mošćenice - živi grad muzej, kao jedan od modela iz prakse, bio težište programa skupa. Suorganizator konferencije je Odbor za baštinu i prostor Društva povjesničara umjetnosti, čije je stručno težište djelovanja praćenje stanja i odnosa prema kulturnoj i prostornoj baštini.

Aktivnosti ECOVAST-a posebno su usmjerene na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti, te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske, djelujući ponajprije putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja i prakse. Povod za organiziranje ovoga skupa jest projekt „Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj“ koji se naslanja na projekt ASSET (Akcija za podupiranje europskih malih gradova i trgovišta) što ga provodi međunarodni ECOVAST, povezujući tako europsku i hrvatsku praksu. Ova međunarodna konferencija, dio je spomenutog projekta, započetog s prvom konferencijom „Mali europski gradovi – uloga u razvoju ruralnih prostora i očuvanju baštine“, održanom u Samoboru 13.-17. listopada 2007. te donošenjem tzv. Samoborske deklaracije.

Djelovanje Katedre Čakavskog sabora Općine Mošenička Draga usmjereno je na lokalne vrijednosti, njihovo održavanje i zaštitu, te održivo korištenje, s težištem na zaštiti i održavanju baštine, izučavanju povijesti Mošćenica i Mošćenišćine, te Brseča i Brsešćine, izučavanju i unapređenju čakavskog jezika, izučavanju glagoljice, poticanju umjetničkog stvaralaštva, proučavanju odnosa turizma i kulture, te na sustavu informiranja i edukacije stanovništva i turista. Cilj projekta: Mošćenice - živi grad muzej jest razvijanje grada Mošćenica kao spoja tradicijskih vrijednosti u suvremenom okruženju i svakodnevnom životu ljudi.

Interes organizatora koji se kreće od europskog do lokalnog, od općeg do posebnog vidljiv je u koncepciji konferencije, podijeljene u dva tematska bloka; prvi je usmjeren na projekt Mošćenice - živi grad muzej i metodološki pristup obnovi, a drugi na širu problematiku malih gradova i njihova okruženja. Raspon tema obuhvaća povijesna, povijesno umjetnička, sociološka, geografska, prostorno-planska, urba-nistička, te edukativna istraživanja i promišljanja u funkciji poboljšanja stanja i unapređenja kvalitete života u malim gradovima.

Konferencija se odvijala u dva tematska okvira: prvi se bavio istraživačkim temama i pitanjima urbane obnove na primjeru prikazanih i opisanih rezultata pilot projekta Mošćenice - živi grad muzej, a drugi je obuhvatio šire prostorne, društvene, turističke i gospodarske aspekte. Teme su obuhvaćale: među utjecaje malog povijesnog grada i njegovog okruženja s povijesnog, kulturnog, urbanističkog, ekonomskog, turističkog, sociološkog i ostalih aspekata; resurse i potencijale malog povijesnog grada i njegovog okruženja za održivi; ulogu dionika u procesu obnove i održivog razvitka i naposljetku kulturne, društvene i ekonomske aspekte te propitivanje modela obnove malog povijesnog grada na primjeru pilot projekta: Mošćenice –živi grad muzej.

Postavljeni ciljevi konferencije bili su usmjereni ponajprije na podizanje svijesti o vrijednostima i značenju malih gradova bogate kulturno povijesne baštine, važnih nositelja prostornoga identiteta Primorsko goranske županije, ali i Hrvatske te na potrebu sustavnih istraživanja i valorizacije njihove graditeljske i prostorne baštine kao pretpostavke za očuvanje i zaštitu. Glavni je cilj uspostavljanje nove politike razvitka malih povijesnih gradova utemeljene na resursima njihove baštine. Jedan od ključnih preduvjeta revitalizacije i učinkovite obnove je stvaranje odgovarajućeg zakonodavnovnog i prostorno planskog okvira, izradom Urbanističko konzervatorskog plana te Plana upravljanja. Veliku ulogu ima povezivanje i umrežavanje malih povijesnih gradova u pogledu prikupljanja i razmjene podataka, otvaranjem komplementarnih sadržaja i korištenjem ostalih resursa u cilju stvaranja novih kvaliteta uz očuvanje naslijeđenih vrijednosti. Posebno se naglašava potreba donošenja Strategije održivog razvitka malih povijesnih gradova na nacionalnoj, ali i na regionalnim i lokalnim razinama. Dosadašnji rezultati ostvareni u okviru pilot projekta Mošćenice - živi grad muzej postavljeni su kao mogući model procesa revi-talizacije povijesnog grada.

U okviru konferencije, prvoga dana, održan je okrugli stol Mošćenice - živi grad muzej na kojem je predstavljan istoimeni pilot projekt. Na raspravi je sudjelovalo tridesetak domaćih i stranih stručnjaka koji su analizirali projekt, propitivali sam naziv projekta, kao i moguće smjerove nastavka aktivnosti programa revitalizacije Mošćenica. Jedan od zaključaka okruglog stola bio je da bi naziv projekta Mošćenice - živi grad muzej bilo bolje promijeniti u Mošćenice - živi povijesni grad što je kasnije na Predsjedništvu i Skupštini Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga i prihvaćeno. Izvještaj s okruglog stola Mošćenice - živi grad muzej prikazan je u završnom dijelu ovog Zbornika.

Na kraju konferencije održana je rasprava na kojoj su doneseni zaključci 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovih okruženja u Primorsko-goranskoj županiji temeljem kojih je sastavljen Memorandum iz Mošćenica. Zaključci konferencije kao i memorandum nalaze se u završnom dijelu Mošćeničkog zbornika br. 6.

(tekst iz proslova zbornika)

 


 

S A D R Ž A J

PROSLOV
UVODNA IZLAGANJA
Biserka DUMBOVIĆ BILUŠIĆ: Projekt Mali gradovi i njihovo okruženje – Obnova i održivi razvitak
Veseljko VELČIĆ, Robert MOHOVIĆ: O projektu Mošćenice – živi grad muzej
Tihana STEPINAC FABIJANIĆ: Hrvatska sekcija ECOVAST-a i Katedra čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga – Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja

ŠIRI PROSTORNI I DRUŠTVENI ASPEKTI
Phil TURNER: Survival of European Small Towns
Pam MOORE: The Small HistoricTowns of Europe in the Economic Downturn
Dušica SEFARAGIĆ, Anđelina SVIRČIĆ GOTOVAC, Jelena ZLATAR: Sociological Approach to Landscapes in Croatia – Examples of the Mediterranean Landscape

POVIJESNO-UMJETNIČKE I DRUGE ISTRAŽIVAČKE TEME
Zlatko KARAČ: Urbanističko-komunalne odredbe u srednjovjekovnom statutu Mošćenica
Ratko VUČETIĆ: Prostor i struktura vinodolskih gradova – primjer Hreljina
Darja RADOVČIĆ MAHEČIĆ: Malinska na otoku Krku 1909.-2009. „100 godina organiziranog turizma“ – važnost baštine u turističkoj ponudi
Daina GLAVOČIĆ: Cimiter – mošćeničko groblje – 18. st.
Željka ČORAK: Privatne zalihe, opće dobro – kuća dr. Mladena Križa u Čabru
Irina UDICKI: Područje petrovaradinske tvrđave – identifikacija i procena karaktera predela

PROSTORNO PLANERSKI I ZAKONSKI OKVIRI
Mladen ČRNJAR, Gordana URODA: Prostorno-planska dokumentacija u funkciji zaštite i valorizacije malih povijesnih gradova spomeničke baštine na području Primorsko-goranske županije
Branko BLAŽEVIĆ, Adriana JELUŠIĆ: Značaj urbanističkih planova za revitalizaciju malih povijesnih gradova (slučaj Novi Vinodolski – Vrbnik – Lovran)
Nikša BOŽIĆ, Sandra JAKOPEC, Mirela ČORDAŠ: Prostorno planiranje i projekti revitalizacije povijesnih naselja
Nenad LIPOVAC: Zaštita povijesnih gradova u okviru zakonodavstva u Hrvatskoj

ODRŽIVI RAZVITAK MALIH POVIJESNIH GRADOVA I OKRUŽENJA
Biserka DUMBOVIĆ BILUŠIĆ, Valerija KELEMEN PEPEONIK: Održivi razvitak u okviru koncepta kulturnog krajolika
Marinela KRSTINIĆ NIŽIĆ, Ognjen BLAŽEVIĆ: Europska podrška ulaganjima u obnovu i održivi razvitak malih povijesnih gradova
Jasenka KRANJČEVIĆ: Turizam – mogućnost za razvoj malih gradova
Dora SMOLČIĆ JURDANA: Održivi razvoj turizma i prihvatni potencijal malih povijesnih gradova
Višnja ZGAGA: Mošćenice – muzej?
Vida PUST ŠKRGULJA: Djelovanje udruge Prijatelji baštine – Amici Hereditatis u projektu uspostave sustavne skrbi za baštinu Ivanić grada

PROJEKTI I REALIZACIJE
Nikola ALBANEŽE: Idejni nacrt za interpretaciju omišaljske baštine
Sanja GAŠPAROVIĆ, Azra SULJIĆ: Urbanističko konzervatorska praksa na prostoru grada Labina
Alan BRAUN, Nataša JAKŠIĆ: Arhitektonski snimak postojećeg stanja - temelj zaštite malih povijesnih gradova
Koraljka VAHTAR JURKOVIĆ, Hicela MARGAN: Projekt Putovima Frankopana – revitalizacija frankopanskih kaštela Vinodola
Koraljka VAHTAR JURKOVIĆ, Hicela MARGAN: Revitalizacija kulturno povijesnih cjelina na području Primorsko goranske županije u sklopu međunarodnih projekata
Vesna MIKIĆ: Interreg projekti održivog razvoja regija i edukacija studenata arhitekture

SAŽETCI OSTALIH IZLAGANJA NA KONFERENCIJI
Zoran SKALA: Epohalna kriza i nova uloga ruralnog prostora
Angelina SVIRČIĆ GOTOVAC: Razvoj malih gradova u Hrvatskoj mreži naselja
Jelena ZLATAR: Održivi razvoj malih gradova
Vlasta ZAJEC: Mošćenice – odabrani primjeri sakralne baštine
Theodor de CANZIANI: Otvoreni atelier kipara Ljube de Karine kao umjetnički razvojni resurs Liburnije

RASPRAVA I ZAKLJUČCI

Biserka DUMBOVIĆ BILUŠIĆ: Rasprava okruglog stola Mošćenice-živi grad muzej
Biserka DUMBOVIĆ BILUŠIĆ: Rasprava i Zaključci konferencije Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko goranskoj županiji

Memorandum iz Mošćenica


 

MOŠĆENIČKI ZBORNIK
God. 6., br. 6, 2009.

Nakladnik:
Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
U suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove)

Glavni urednik:
Prof. dr. sc. Robert Mohović

Gosti urednici:
Mr. sc. Biserka Dumbović Bilušić
Prof. dr. sc. Nenad Lipovac

Za nakladnika:
Veseljko Velčić, prof.

Uredništvo:
Ingrid Baljak, prof.
Doc. dr. sc. Đani Mohović
Prof. dr. sc. Robert Mohović
Dr. sc. Elena Rudan
Albino Senčić, prof.
Milana Trbojević, dipl. iur.

Savjet:
Veseljko Velčić, prof.
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. dr. sc. Pavao Komadina
Prof. dr. sc. Berislav Pavišić
Prof. dr. sc. Dinko Zorović

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Sonja Jurković
Prof. dr. sc. Robert Mohović
Dr. sc. Ratko Vučetić

Lektura:
Ana Širinić, prof.
Sandra Antulov, prof.

Prijevodi:
Martina Ožanić, prof.
Dr. sc. Tea Mayhew

Grafička priprema i tisak:
Tiskara Futura d.o.o., Rijeka

 

 


Zbornik se može kupiti po cijeni od 150 kuna u Hrvatskoj sekciji ECOVAST-a.
Narudžbe e-mailom na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Saturday, 20 October 2012 19:42
 
(C) ECOVAST Hrvatska sekcija